archiwum

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000251860;

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł;

NIP 8992561294;
REGON 020246168;

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/2006

Klienci

 

WYKAZ URZĘDÓW, PRZDSIĘBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI, KTÓRE KORZYSTAŁY Z NASZYCH USŁUG (KOLOREM NIEBIESKIM ZOSTAŁY ZAZNACZONE ZAŁĄCZONE REFERENCJE)

 

urzędy administracji państwowej i samorządowej:

 

banki i towarzystwa ubezpieczeniowe:

 

przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe:

 

wrocławskie hotele sieci ORBIS:

 

szkoły wyższe:

 

placówki oświatowe i szkoleniowe:

 

instytucje kultury:

 

WYKAZ UPADŁYCH I ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRYCH DOKUMENTACJA OSOBOWO-PŁACOWA PRZECHOWYWANA JEST W NASZEJ SKŁADNICY AKT: