archiwum

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000251860;

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł;

NIP 8992561294;
REGON 020246168;

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/2006

Kontakt

 

...