archiwum

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000251860;

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł;

NIP 8992561294;
REGON 020246168;

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/2006

Oferta

 

 1. I.  Archiwizacja, czyli porządkowanie dokumentacji w archiwach zakładowych i składnicach akt, której zakres obejmuje:
  • systematyzację akt według komórek organizacyjnych aktotwórcy,
  • kwalifikację dokumentacji według kategorii archiwalnych,
  • klasyfikację akt zgodnie z wykazem rzeczowym akt,
  • tworzenie jednostek archiwalnych,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania oraz fizyczne jej zniszczenie,
  • wykonanie ewidencji do uporządkowanej dokumentacji.
 2. II.  Outsourcing w archiwizacji, czyli przekazanie problemów związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego (składnicy akt) zewnętrznej firmie.


  Nasza oferta przewiduje różne warianty powyższej usługi:

  1. 1.Przejęcie do przechowywania w naszej składnicy akt dokumentacji niearchiwalnej i jej pełna obsługa.


   Przy realizacji powyższego wariantu zapewniamy:

   • przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dotyczącymi przechowywania, udostępniania i brakowania dokumentacji przeterminowanej,
   • przechowywanie akt w pojemnikach archiwizacyjnych umożliwiających utajnienie zawartości przez ich zaplombowanie,
   • zachowanie tajemnicy handlowej, służbowej i państwowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
   • porządkowanie dokumentacji przejętej do przechowywania,
   • udostępnianie dokumentacji zgodnie z potrzebami składającego- przesyłanie za pomocą sieci internetowej cyfrowej wersji dokumentów lub dowożenie papierowych dokumentów,
   • wystawianie stosownych zaświadczeń i odpisów na podstawie przejętej do przechowywania dokumentacji,
   • brakowanie i niszczenie dokumentacji po upływie okresu przechowywania.
  2. 2. Stworzenie i prowadzenie archiwum dokumentacji w wersji cyfrowej, które obejmuje:

   • skanowanie dokumentacji papierowej do plików komputerowych,
   • opisywanie i indeksowanie cyfrowych wersji dokumentów,
   • aktualizacja i udostępnianie plików w systemie komputerowym
  3. 3. Wynajem przeszkolonych pracowników do prowadzenia archiwum zakładowego (składnicy akt).

   Usługa przechowywania akt jest adresowana zarówno do działających, jak i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych.

 3. III. Sprzedaż artykułów do archiwizacji dokumentacji: formatek tekturowych, klipsów i pojemników archiwizacyjnych - oferta adresowana jest do instytucji prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt we własnym zakresie.